Kto sme

INŠTITÚT NÁRODNEJ POLITIKY – INP je slovenská mimovládna organizácia, národne orientovaná, nezávislá myšlienková nádrž (think factory). Inštitút vypĺňa biele miesto na poli proslovensky a alternatívne orientovaných analytických inštitútov a chce prispieť k ústavnou garantovanej názorovej pluralite. Jeho cieľom je preto predkladať verejnosti nezávislé, alternatívne, slobodné hodnotenie vývoja spoločnosti, domácej aj zahraničnej politiky a opatrení, ktoré majú vplyv na identitu, suverenitu, nezávislosť, prosperitu a rozvoj slovenského národa, Slovenskej republiky ako súčasti európskej civilizácie, založenej na antickom a kresťanskom kultúrnom dedičstve. Politiku vnímame ako akúkoľvek činnosť, ktorá zásadným spôsobom ovplyvňuje charakter spoločnosti vo všetkých jej sférach, najmä však na spoločné národné hodnoty a súdržnosť spoločnosti. Už Sokrates spájal politiku vždy s človekom, mala by byť preto vždy o človeku a sláve ducha, vrátane spoločnej národnej pamäti a záujmoch. Svojou aktivitou chceme prispieť, aby sa do slovenskej politiky aj spoločnosti opäť vrátili vznešené, ušľachtilé idey a rozvojové vízie hľadiace nie na osobné, klanové či stranícke, ale na spoločné záujmy a blaho národa aj jeho členov.

Zmyslom existencie nášho inštitútu je preto obhajovať slobodné, nezávislé a proslovenské myslenie a bádanie a predkladať analýzy európskej aj slovenskej politiky v duchu zachovania a rozvoja tradičných hodnôt, slovenskej politiky a spoločenských vied, čiže artikuláciu, šírenie a obhajobu národných záujmov a hodnôt v slovenskej spoločnosti. Národné záujmy a politika nemajú vlastnú ideológiu, majú však vlastné vyprofilovanie a postoje k  názorom a aktivitám založených na internacionálnych ideológiách. Národné postoje vyvierajú z trvalých, časom a generáciami osvedčených hodnôt, ako aj z konkrétnej situácie, v ktorej sa uplatňujú. Ich pôsobenie vnímame ako nadčasové, kontinuálne, trvalé a legitímne.

Zreteľ na obhajobu a obranu národných záujmov má nielen národný, ale aj nadnárodný charakter, pretože Slovensko sa stalo členom Európskej únie, ktorej filozofický, ideologický, kultúrny, politický a ekonomický základ vychádza z ideológie neomarxizmu. Keďže podľa Ústavy sa Slovenská republika neviaže na nijakú ideológiu, budeme analyzovať a hodnotiť aj negatívne dopady kultúrneho socializmu „budovaného“ štruktúrami EÚ, pretože systém diktatúry „utláčaných“ menšín a totalitárny politický režim globalizačných štruktúr môže smerovať k zničeniu európskych národov a rozvratu európskej civilizácie. Keďže súčasťou kultúrneho socializmu a ideologického sociálneho inžinierstva sú multikulturalizmus a všetky „pokrokové“ agendy EÚ v prepojení s islamom a nekontrolovanou migráciou, našim sebazáchovným a civilizačným poslaním v spojenectve s ostatnými európskymi národmi je odstaviť z reálnej politiky neomarxistov, ktorí sú zodpovední za to, že sa európska kultúra a civilizácia dostala do ekonomického, kultúrneho, hodnotového aj morálneho úpadku, ktorý je porovnateľný len s poslednými rokmi trvania Západorímskej ríše. Cieľom Inštitútu je preto pomáhať vytvárať takú atmosféru v spoločnosti, ktorá bude vnímať obranu tradičných hodnôt a národných záujmom pozitívne, sebazáchovne a bude ich široko akceptovať ako zmysluplnú alternatívu.