Ciele a realizácia

Cieľom združenia je analyzovať vývoj slovenskej spoločnosti s akcentom na suverenitu, zvrchovanosť, ochranu a právo smerujúce k posilňovaniu identity slovenského národa a zvrchovanosti štátu, na zabezpečenie národno-štátnych záujmov, rozvoja národa, spoločenskej aktivity, tvorivosti a obetavosti ľudí pre službu štátu, národu a spoločnosti a zabezpečovaní celkového blaha ľudí žijúcich na Slovensku

Inštitút na plnenie svojich cieľov predovšetkým:

 • sleduje a vyhodnocuje spoločenskú, politickú, ekonomickú, právnu a kultúrnu situáciu s ohľadom na jej vplyv na národný a štátny záujem slovenského národa a Slovenskej republiky ako aj tradičných hodnôt a slovanskej vzájomnosti,
 • informuje, vzdeláva a aktivizuje členov a verejnosť najmä v alternatívnych východiskách a alternatívnych rozvojových a ochranných politikách podľa cieľov inštitútu,
 • programovo a koncepčne organizuje odborné pracovné (analytické) skupiny, vytvára podmienky pre ich činnosť a koordinuje ich pôsobenie,
 • organizuje podujatia a činnosti publicity na prezentáciu aktivít a výstupov výskumu v jednotlivých strategických osiach a ďalších oblastiach vývoja spoločnosti,
 • organizuje činnosti zamerané na vzdelávanie, formáciu nečlenov, najmä publikačné prezentačné, semináre alebo spoločné aktivity s inými organizáciami,
 • organizuje kultúrne, spoločenské, športové a iné podujatia,
 • vykonáva vydavateľskú činnosť, vydáva tlačoviny, spravuje internetové stránky a ďalšie prostriedky, prostredníctvom ktorých je možné šíriť informácie,
 • vykonáva prieskum nálad a postojov verejnosti,
 • spolupracuje s orgánmi štátnej správy, samosprávy, občianskymi združeniami, nadáciami a inými právnickými osobami a záujmovými skupinami občanov na dosahovaní cieľov združenia,
 • vykonáva poradenstvo v oblasti predmetu činnosti,
 • monitoruje a vyhodnocuje ďalšie udalosti s ohľadom na ich vplyv na slovenský národ, Slovenskú republiku a jej občanov.