Základné programové línie INP
  1. alternatívne rozvojové stratégie a politiky s akcentom na osvedčené duchovné, národné a civilizačné hodnoty a celostný rozvoj človeka, národa a spoločnosti

  1. analýza negatívnych dopadov globalizácie, unifikácie a ideológie multikulturalizmu

  1. alternatívne východiská rozvoja Slovenska, ekonomickej suverenity, energetickej a potravinovej bezpečnosti, ochrany a využitia národného bohatstva (prírodných zdrojov)

  1. ochrana kultúry, hodnôt a práv väčšinového národa

  1. presadzovanie suverenity, zvrchovanosti, slobody a vyváženej, nezávislej zahraničnej politiky

  1. spolupráca slovanských národov

  1. analýza geopolitiky a dopadov vplyvu cudzích záujmov na Slovensko

  1. vplyvy mediálneho prostredia na formovanie postojov ľudí, ochrana verejnosti pred manipulačnými technikami a cenzúrou hlavného prúdu

  1. analýza legislatívneho prostredia, zákonov a aplikácie noriem EÚ na suverenitu, národnú zvrchovanosť , bezpečnosť a slobodný rozvoj štátu a spoločnosti