TRIANON JE SATISFAKCIA AJ HISTORICKÁ SPRAVODLIVOSŤ – 100.výročie Trianonskej mierovej zmluvy

Pre Slovensko je Trianon garancia južnej hranice s Maďarskom. S existenciou suverénnej zvrchovanej Slovenskej republiky sa však nedokáže trvalo zmieriť Maďarsko. Maďarskí predstavitelia nechápu dôsledku svojho státočného šovinizmu, ani fakt, že história je nielen dôsledkom dobrých, odvážnych a spravodlivých činov, ale aj následkom zlej, zbabelej, zákernej a skrivodlivej politiky. Potom prichádza náprava, trest, spravodlivé usporiadanie pomerov. To je aj prípad ukončenia I.svetovej vojny, ktorá znamenal porážku rozpad Rakúsko-Uhorskej monarchie. Po Versailských mierových konferenciách a dohodách vznikli nástupnícke štáty: Rakúsko, Maďarsko, Česko-Slovensko, Rumunsko, Poľsko, Rumunsko, Kráľovstvo SHS – od r.1929 Juhoslávia a Taliansko (časť).  (, v ktorých si štátotvorné národy uplatnili právo na sebaurčenie. Národy odmietli znášať maďarský šovinizmus a veľkomaďarskú politiku asimilácie.

Od roku 1989 opäť silnejú v Maďarsku tlaky na revíziu Trianonu a na politickej scéne má miesto historický revizionizmus, veľkomaďarská politika s exteritoriálnymi nárokmi a účinkami, podpora požiadaviek na územné autonómie (iredentizmus), z ktorých si Budapešť vytvorila piatu kolónu na presadzovanie veľkomaďarského konceptu o 15-milôiónovom maďarskom národe. Tejto agresívnej koncepcii čelíme aj dnes.

Revizionizmus Trianonu na Maďarskej strane

V Budapešti sa pravidelne pred budovou veľvyslanectva Slovenskej republiky konajú protestné zhromaždenia, vrátane fašizoidných fakľových pochodov extrémistickej pravice, spochybňujúce platnosť medzinárodnej „trianonskej“ zmluvy, ktorá určila južné hranice medzi Slovenskom a Maďarskom.

Aj v roku 2008 sa uskutočnila takáto provokácia.  Slovenské ministerstvo zahraničných vecí vydalo nótu. MZV SR znepokojili posledné protesty v Maďarsku pri príležitosti 88. výročia uzavretia Trianonskej mierovej zmluvy. Účastníci týchto akcií okrem iného spochybňovali Trianonskú dohodu aj právo slovenského národa na štátnosť…

Môžeme vidieť, že Maďarsko dlhodobo sleduje cieľ revízie Trianonu. Prvým krokom je získanie jazykovej zvrchovanosti, čo je de fakto jazyková a kultúrna autonómia. K nej patrí školská autonómia. Cieľom je získať absolútnu kontrolu vo forme územnej autonómie. Ide o taktiku tzv. salámovej metódy (step by step).

Akty Budapešti proti dobrým susedským vzťahom

Spoločný menovateľ: Revizionizmus a šovinizmus

Odstúpenie od Zmluvy o vodnej sústave  Gabčíkovo-Nagymaros z roku 1977.  Maďarsko od nej jednostranne odstúpilo v roku 1989.

2001 – Krajanský zákon

(Zákon o Maďaroch žijúcich s zahraničí) s preukazom zahraničného Maďara s možnosťou napr. získať poukazy na vzdelávanie pre deti rodičov, ktorí ich zapíšu do školy alebo škôlky s vyučovacím jazykom maďarským. Účinnosť tohto (maďarského) zákona je platná v susedných krajinách (v Chorvátskej republike, v Srbsku, v Rumunsku, v Slovinsku, na Slovensku a na Ukrajine). Obsahuje revizionistické klauzuly, konkrétne definícia zahraničného Maďara sa vzťahuje na osobu, ktorá o.i.  prišla o maďarské štátne občianstvo nie dobrovoľným zrieknutím. Táto terminológia je šitá na spochybňovanie Trianonu, kde Maďari na Slovensku (v bývalom Československu) sa stali automaticky občanmi I.ČSR. To znamená, že maďarské zákonodarstvo nadväzuje na stav pred rokom 1918, čo je neprípustná kontinuita na stav pred Trianonom aj pred Versaillským mierovým systémom. 1)

Kontroverzný preukaz pripomína formou pas. Je na ňom znak svätoštefanskej koruny, ktorú iredenta používa ako symbol, pretože je znakom bývalého Uhorska. V roku 2002 parlament schválil rozpočet vo výške asi 1,2 miliardy forintov (asi 6,7 mil eur) na podporu Maďarov v zahraničí. Reagovala aj slovenská vláda: „Vláda zabráni exteritoriálnym a diskriminačným účinkom aplikácie tohto zákona na našom území.“ V správe profesora ústavného práva a predsedu jednej z komôr holandského parlamentu Erika Jürgensa, ktorú vypracoval pre Parlamentné zhromaždenie Rady Európy obsahovala návrh na zruženie zákona. Jej autor zákon označil diplomaticky za "nerozumný". 
Poznámka: Aj Slovensko prijalo zákon o zahraničných Slovákoch, ale hlavný rozdiel je v získaní občianstva: postavenie zahraničného Slováka je iba jeden z dôvodov hodných osobitného zreteľa, na základe ktorého možno žiadateľovi udeliť štátne občianstvo SR; tento status však nezakladá právny nárok na jeho získanie, ani iné zvýhodnenie ako je tomu v prípade maďarskej normy.

2008 – Fórum maďarských poslancov Karpatskej kotliny

Cezhraničné inštitucionalizovanie verejných funkcionárov cudzích štátov pod maďarským národným parlamentom. fórum je konzultatívnym orgánom Národnej rady Maďarskej republiky. V marci 2008 maďarský parlament prijal uznesenie, podľa ktorého maďarský parlament považuje fórum s poslancami zo Slovenska, Rumunska, Srbska… za svoju stálu inštitúciu! NR SR 4.novembra 2008 reagovala Uznesením, , v ktorom označuje účasť slovenských poslancov maďarskej národnosti na práci fóra za neprijateľnú. Rokovania kontroverzného fóra sa zúčastňovali pravidelne poslanci NR SR za SMK.
 

2011 – Ústava Maďarska

s exteritoriálnymi účinkami. Táto ústava je kontroverzná v tom, že opäť oživuje predtrianonský stav. To znamená, že Maďarsko je všade tam, kde žijú Maďari! Slovensko je v stave, keď Maďarsko si nielen de fakto, ale aj de jure vyhradilo zodpovednosť za časť štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí sa hlásia k maďarskej národnosti, čo je v rozpore s medzinárodným právom, podľa ktorého starostlivosť o etnické menšiny patrí domovskému štátu, kde trvalo žijú.

Základná zmluva medzi Slovenskom a Maďarskom z roku 1995 mala aj sporné odporúčanie Rady Európy o kontroverznom článku 1201, ktoré Slovensko de fakto odmietlo s výhradou, že neuplatňuje kolektívne práva menšín;  Maďarsko naopak jednostranne podpísalo komplet návrh zmluvy aj s čl.1201… takže od začiatku normalizácie vzťahov tu máme dvojkoľajnosť, ktorá pretrváva a spôsobuje napätie najmä vo vzťahu k menšinám. Slovensko má legitímne  výhrady k exteritoriálnym aktivitám Budapešti.

Trianon – holé fakty stručne a jasne

 • Trianonská mierová zmluva len dodatočne potvrdila už niekoľko mesiacov ukončený proces a de jure i de fakto stav na Slovensku
 • z pohľadu slovenského národa išlo spečatenie národno-emancipačného a štátotvorného procesu, ktorý sa začal minimálne vyhlásením 1.Slovenskej národnej rady (1848 – vypovedanie poslušnosti uhorskej vláde), pokračoval mikulášskymi Žiadosťami slovenského národa, Pittstburskou dohodou o vytvorení Česko-Slovenska a Martinskou deklaráciou o definitívnom odchode Slovenska a slovenského národa zo štátneho zväzku s Uhorskom.
 • Trianon spečatil výsledky I.svetovej vojny voči porazenému štátu
 • Trianon nemá nijaký súvis so zánikom Uhorskej monarchie, tá sa rozpadla sama samostatnou vôľou národov, uplatňujúc si ich zvrchované, nescudziteľné, nepremlčateľné a neprenosné právo na sebaurčenie.

Aktuálne návrhy INP na obranu národno-štátnych záujmov Slovenskej republiky, jej štátnosti a integrity

Inštitút národnej politiky o.i. navrhuje zaviesť na Slovensku:

 • vyhlásenie 4. júna za pamätný deň Slovenskej republiky
 • systém varovania: pravidelné monitorovanie situácie v oblasti iredenty slovenskou rozviedkou a pevné zakomponovanie tematiky do výročnej správy SIS, predkladanej do parlamentu (pozri iredentistický projekt Momentum Maďarskej akadémie vied k 100.výročiu Trianonu beží už päť rokov s podporou 400 mil HUF ročne (cca 1,2 mil EUR)
 • prierezový systém reciprocity v slovensko-maďarských vzťahoch, vrátane práv menšín
 • systém ráznej odpovede realizovaný cez vládu, MZV SR, veľvyslanectvo SR v Budapešti, NR SR, Radu Európy spochybňujúci usporiadanie po I. aj po II. svetovej vojne
 • na školách s vyučovacím jazykom maďarským povoliť len Ministerstvom školstva  akreditované učebnice dejepisu a zemepisu s kladným hodnotením Historického ústavu Matice slovenskej a Historického ústavu SAV (preskúmanie, či neobsahujú tendenčné a územnú celistvosť územia Slovenskej republiky spochybňujúce trvdenia)
 • vylúčiť všetky učebnice, ktoré používajú jazyk iredenty ako „odtrhnuté územia, Félvidék, ukradnutá zem, okyptené Maďarsko, dedičstvo národného vylúčenia, národná tragédia Maďarov, právo na sebaurčenie národnostných komunít, maďarské teritórium, nadiktovaný mier, stratené územie (Maďarov/Maďarska), československé okupačné sily, návrat ukradnutého (strateného) teritória, rozsudok Trianonu,…“
 • podporu vlastenectva k Slovenskej republike vo vysielaní verejnoprávneho RTVS pre menšiny, špeciálne pre maďarskú menšinu
 • monitorovanie aktivít občianskych združení s tematikou šírenia alebo obhajoby veľkomaďarskej ideológie
 • špeciálny dôraz na výučbu dejepisu pre obdobie od rokov 1868 do 1938 (teda od Rakúsko-Uhorského vyrovnania a začiatku systematickej asimilácie nemaďarského obyvateľstva Uhorska a politike šovinizmu, cez povojnové usporiadanie (Trianon – príčiny a následky) až k Viedenskej arbitráži a okupácii územia slovenského juhu horthyovským fašistickým Maďarskom)
 • monitorovať revizionistické heslá „Všetko späť“ a vyvodiť trestnoprávnu zodpovednosť
 • v zákone o ÚPN rozšíriť tému aj obdobie skúmania totalitných režimov o veľkomaďarský iredentizmus a obdobie posunúť na termín od 10.novembra 1938, kedy okupáciou južných území Slovenska horthyovským Maďarskom došlo k páchaniu zločinov tohto totalitného režimu

 

2020 alebo 100. výročie Trianonu

Maďarsko sa sytematicky venuje revízii Trianonskej mierovej zmluvy. Uvádzame najnovšie projekty s podporou vlády a verejných inštitúcií:

Projekt Momentum

Maďarskej akadémie vied spustili  ešte v roku 2009. Projekt Trianon 100 (k 100.výročiu podpísania Trianonskej mierovej zmluvy) vznikol v Maďarsku už v roku 2016 ako súčasť „výskumu“  Maďarskej akadémie vied (MTA – Magyar Tudományos Akadémia). V roku 2016 získalo 11 výskumných skupín spolu 400 miliónov forintov (HUF) ročne (cca 1,2 mil EUR) na realizáciu tohto projektu. MTA cez štátny rozpočet teda už 5 rokov financuje rozsiahly 22-člensnný tím, ktorí vyrába na politickú objednávku ďalšie pro iredentistické publikácie. Výsledky aj prienik do médií slúži na ovplyvňovanie verejnej mienky najmä mladej generácie v prospech udržiavania ohňa „trianonskej traumy“.

Pracovná, vyše 20-členná skupina Trianon 100 pripravila – podľa slov jej šéfa – desiatky zväzkov publikácií – samozrejme vo vyhranenom iredentistickom, veľkomaďarskom duchu. Ide prevažne o akademické publikácie, ktoré majú slúžiť o.i. na kvázivedeckú proiredentistickú argumentáciu a ako kváziodborná opora pre veľkomaďarskú propagandu. Nemôžme vylúčiť, že sa tieto toxické publikácie dostanú aj na školy na Slovensku s vyučovacím jazykom maďarským… Skupina Trianon 100 sa netají cieľom oživovať tento pokrivený postoj nielen k Trianonu, ale aj k príčinám a dôsledkom I.svetovej vojny v mysliach mladej generácie.

Balázs Ablonczy (1974) je vedúci projektu, pracuje ako historik v Historickom ústave Maďarskej akadémie vied. O Trianone napísal novú publikáciu. V nej označuje objektívne historické fakty ako „folklórne príbehy o trianonskom mieri“.

„Trianonská zmluva je históriou, ktorá roztrhla vojnovo roztrhaný, rozpadajúci sa nástupnícky štát monarchie na kúsky“ (Balázs Ablonczy, Népszava, 16.II.2020). Vyjadruje sa vekomaďarským a revizionistickým slovníkom:

 • hovorí o traumatizme Trianonu, dôsledkoch, ktoré stále existujú – napríklad cezhraničné nároky Maďarov „na práva“,
 • pojem „trauma“ aktuálne rozšírili na vyvolaný pocit a pojem „násilie“, ktoré sa vraj pácha trvalo,
 • v programe MTA Momentum hovorí o „potrebe zachrániť trianonskú pamäť“ – čiže z z pohľadu živenia veľkomaďarských predstáv o oprávnenosti na cudzie územia zvrchovaných štátov alebo ich štátnych občanov,
 • na vťahovanie mladej generácie Maďarov iredentisti používajú manipulačnú disciplínu „dejín mentality“,

Na ilustráciu tendenčnosti a živenia ducha údajnej traumy ukážka tendenčnej otázky: „Aké zverstvá ovplyvňujú obyvateľstvo povojnového Maďarska z rumunskej, československej a srbskej strany?“ (Népszava), na ktorú odpovedá: Dve tretiny zostávajúcej krajiny sú tiež okupované“ – pričom zamlčiava fakt, že Maďari skončili v I .svetovej vojne na strane porazených a tiež 14 bodov amerického prezidenta Wilsona, vráatne práva národov na sebaurčenie.

Na druhej strane by si historici  pôsobiaci na Slovensku (žiaľ, vo väčšine prípadov sa nedá hovoriť o „slovenských historikoch“) mohli osvojiť Ablonczyho prístup citového zaangažovania: „Ide o to, že každý historik je citovo zaujatý. Miluje svoj subjekt, alebo s ním je aspoň citovo spojený. Inak to nebude fungovať.“ (Balász Ablonczy). Tento citá súčasne objasňuje tendenčnosť a neobjektívnosť bádania väčšiny maďarských historikov, ktorí robia z histórie hystériu.

Černovský masaker 1907

Netolerantná a asimilačná, neľudská politika Maďarov v Uhorsku voči nemaďarským národom vyvrcholila na Slovensku Černovským masakrom. 27.októbra 1907 maďarskí žandári strieľali do zrhomažddenia veriacich v Černovej. Zavraždili 15 osôb a mnohých zranili. Maďarské úrady potom ešte odsúdili 22 mužov a 16 žien spolu na 36 rokov väzenia. Voči krvavému teroru sa ozvali aj ďalšie európske osobnosti: v Anglicku R.W.Seton-Watson, vo Francúzsku L.Eisenmann, E.Denis, v Rusku Lev Tolstoj…

Hnutie Priatelia mieru, na čele s nórskym básnikom Björnsterne Björsonom a českou grófkou Berthou Kinskou, protestovalo verejne proti maďarskej vnútornej politike utláčania národov. Björnson listom odmietol Apponyiho účasť na Mierovom kongrese v roku 1907. "Ťažko by som mohol mlčať, a tak, ak by sa napríklad na kongrese ako predstaviteľ maďarského národa objavil gróf Apponyi, ktorý ako minister vyučovania má na svojej duši ťažký hriech za utlačovanie Slovanov, použil by som všetky prostriedky, aby som ho donútil opustiť kongresovú sálu.“ Gróf Apponyi bol vedúcim maďarskej delegácie aj na rokovaniach v Trianone. Českí intelektuáli Ledere, Heyduk a Kákal upozornili nórskeho spisovateľa na duchovnú genocídu Slovákov maďarskými úradmi.

Asimilačné pomery v uhorskom školstve

„Nedovolím, aby vyučovali tí kantori (učitelia), ktorí odmietajú vychovávať z detí dobrých maďarských občanov. Každý v tomto štáte sa musí podriadiť princípu, že sú tu pánmi Maďari.“

Gróf Albert Appnonyi, minister školstva (1906-10) v Uhorsku; vedúci maďarskej delegácie na mierovej konferencii v Trianone (1920).

V praxi to znamenalo, že ten učiteľ, ktorý žiakov a  študentov nevychovával v dostatočnom vlasteneckom zanietení v prospech maďarského hegemonizmu,, musel zo školstva odísť. Toto je ukážka postojov maďarských elít v Uhorsku k národnostiam. Björson ich list v Paríži, Mníchove, aj Ríme uverejnil pod titulom „Maďari ako utláčatelia“, čo vzbudilo pozornosť Európy k pomerom v Uhorsku.

■ Fakty o diskriminácii Slovákov v Uhorsku v oblasti vzdelávania

 1. v Uhorsku nemali Slováci ani jedinú meštiansku školu (!), ; po roku 1918 (za bývalej ČSR ich bolo 161; Maďari mali takýchto škôl v ČSR 25)
 2. v Uhorsku Slováci nemali ani jeden učiteľský ústav pre vzdelávanie učiteľov; v roku 1937 ich mali Slováci v ČSR 15 slovenských učiteľských ústavov a maďarská menšina tri
 3. v Uhorsku nemali Slováci ani jednu strednú školu; v r.1937 ich Slováci mali v ČSR 49; maďarská menšina ich mala v ČSR 8
 4. v Uhorsku nemali Slováci ani jednu obchodnú školu; v školskom roku 1935/36 bolo na Slovensku 6 obchodných akadémií, 12 verejných obchodných škôl – Maďari mali v ČSR štyri obchodné školy
 5. do roku 1918 vedelo čítať a písať len 57,3% Slovákov; po odchode z Uhorska v ČSR to bolo 92,9% (1930
 6. v Uhorsku povolili Maďari Slovákom len 22 časopisov z toho iba 1 denník; po opustení Uhorska mali Slováci v ČSR 289 slovenských časopisov, z toho 9 denníkov, 49 týždenníkov a 170 odborných časopisov – Maďari len na Slovensku mali po roku 1918 až 179 novín

Dôsledky politiky asimilácie Slovákov maďarskou mocou v Uhorsku:

„Všetko, čo je maďarské, predstavuje najvyšší stupeň dokonalosti." (Albert Apponyi)

 • v školskom roku 1917/1918 na území Slovenska bolo len 158 slovenských ľudových škôl a 253 maďarsko-slovenských, kde sa všetky predmety vyučovali len v maďarčine (výnimku stratilo náboženstvo v roku 1909); na ilustráciu: v roku 1936 bolo už na Slovensku 3202 ľudových škôl (obdoba základnej školy), pričom maďarská menšina na Slovensku mala 875 maďarských ľudových škôl

Maďarský iredentizmus je trvalá hrozba pre:

 • štátnosť a právo slovenského národa na sebaurčenie
 • územnú celistvosť Slovenskej republiky
 • právo slovenského národa byť subjektom medzinárodného práva
 • občiansku integritu a súdržnosť Slovenskej republiky
 • stabilitu a bezpečnosť strednej Európy

Územné aktivity iredenty

„Dnes je celá národná politika o budovaní pätnásťmiliónového inštitucionalizovaného spoločenstva, čo znamená, že každý Maďar, ak chce,  dostane  sa do inštitucionalizovaného osobného vzťahu  s maďarským štátom.“  Viktor Orbán

Na území Slovenskej republiky pribúdajú sochy a pamätníky osobnostiam alebo udalostiam, ktoré oslavujú dejiny cudzích národov a vo vzťahu k Slovensku, slovenskému národu a jeho emancipačným a štátotvorným snahám majú trpkú historickú príchuť. Napríklad  ide o pamätníky miléniových osláv „záboru vlasti“, spolu so sochami pohanského vtáka starých Maďarov Turula. Miléniový stĺp postavili napr. v  roku 1899 obcou Búč. V tej istej obci je od roku 1997 aj jazdecká socha vodcu pustošivých staromaďarských kmeňov Bulcsua, ktoré v roku 955 ako lúpežní barbari vtrhli do južného Nemecka; východofranský panovník Oto I. pri rieke Lech staromaďarské hordy na hlavu porazil. Bulču a jeho druhov Frankovia obesili ako nejakých banditov. V roku 2005 obec Číčov odhalila sochu ešte staršiemu húnskemu krutovládnemu vodcovi Attilovi, ktorý pustošil Rímsku ríšu, za účasti predsedu SMK a poslanca NR SR Pála Csákyho. Kontroverzné a revizionistické aktivity sa nachádzajú ešte viac v Maďarsku. Za všetky jedna busta regentovi Miklósovi Horthymu  v  maďarskej obci Csókakö (1273 obyvateľov) stojí na Námestí Veľkého Maďarska! Oživovanie úcty k politikovi, ktorý je symbolom iredenty so zabraním južného Slovenska je na viacerých miestach Maďarska. V Debrecíne v miestnom Reformovanom kolégiu odhalili pamätnú tabuľu tomuto regentovi, ktorý spolupracoval s fašistickým Nemeckom; predtým odhalili jeho sochu v obci Kereki v Šomodskej župe na juhozápade Maďarska…

Iredentistické výroky Viktora Orbána:

 “Nebudem nikdy súhlasiť s rozdelením maďarského národa…“

"Veríme v jednotný a spolupatričný národ a chceme použiť všetky európske možnosti na dosiahnutie nášho cieľa. Autonómia, dvojité občianstvo, posilnenie kultúrnej identity, hospodárska spolupráca" (po stretnutí s predsedom SMK Bélom Bugárom v Číčove v okrese Komárno)

V Košiciach (2004) hovoril o meste, ktoré sa nachádza na „násilím a nožom rozkrojených územiach“

Košice označil za  najvýznamnejšie meste "Felvidéku"… 

V roku 2002 spochybnil „Benešove dekréty“ – tento problém vraj môže vyriešiť len rozšírenie EÚ… (tzv.benešove dekréty sú súčasťou usporiadania tesne po II.svetovej vojne

Aktivity a postoje iredentisov v Maďarsku a aj na Slovensku majú spoločný menovateľ – neschopnosť sa vyrovnať so stavom de jure a realitou de fakto.  Maďari v Maďarsku dodnes živia predstavu sprisahania veľmocí proti Uhorsku (Maďarsku) a časť spoločnosti sa nevie vyrovnať s historickým a politickým vývojom, na konci ktorého bolo realizované právo národov na sebaurčenie. Etnickí Maďari na Slovensku sa nedokázali vyrovnať s existenciou suverénnej Slovenskej republiky a časť z nich o.i. odmieta slovenčinu ako štátny jazyk; politické tendencie smerujú k vytvoreniu de fakto územnej autonómie.

■ Prehľad niektorých kontroverzných aktivít maďarskej politiky a iredenty

vyplývajúcich z týchto postojov, vrátane „trianonskej traumy“, fixovania sa  šírenie naratívu, že Maďari sú pôvodní obyvatelia Karpatskej kotliny, že ostatné národy, vrátane Slovákov sa na toto územie údajne prisťahovali až po starých Maďaroch

 • šírenie propagandy, že Maďari sú pôvodcami kultúry v Karpatskej kotline

(poznámka: pojem Karpatská kotlina je súčasť iredentistického slovníka, pretože má evokovať hranice „veľkého Maďarska“ (Uhorska) v obryse karpatského oblúka…

 • 1992: maďarská menšina je štátotvorný prvok – požiadavka na federálne usporiadanie Slovenska
 • 1996: 1100.výročie „zaujatia vlasti“ – séria pochodov, imitácia spanilých jázd a osláv
 • Árpad Göncz, súc najzmierlivejší prezident v novodobých dejinách Maďarska pri návšteve Slovenského Komlóša v roku 1996 povedal, že tamojší obyvateľ môže byť verným občanom Maďarska a zároveň „sa môže s plným vedomím a hrdo pred sebou aj pred všetkými hlásiť za Slováka“
 • 2001: štátny tajomník vo vláde V.Orbána, A. Várhegy potvrdil, že cieľom maďarskej zahraničnej politiky je  národná integrácia: „Tento proces sa zavŕši, keď každý maďarský  občan, ktorý žije mimo Karpatskej kotliny –  rozumej mimo Maďarska – dostane štátne občianstvo Maďarskej republiky a s tým súvisiace volebné právo v Maďarska“…
 • 2001: prijatie Krajanského zákona (Zákona o Maďaroch žijpcich v zahraničí)
 • Veľké Maďarsko alebo kultúrnu a občiansku príbuznosť slovenských Maďarov s Maďarskom:
 • 2004: mesto Rožňava opätovne postavilo sochu osobného nepriateľa Ľudovíta Štúra, predstaviteľa maďarizačnej koncepcie, vodcu maďarskej revolúcie a renegáta Lajosa Kossutha. Sochu kontroverznej osobnosti v roku 1921 po vzniku 1. ČSR  odstránili…
 • 2006:  v Košiciach postavili Maďari za 35 miliónov forintov sochu vodcovi protihabsburského povstania Františka II. Rákociho (dar maďarskej vlády), ktorého vnímajú ako maďarského národného hrdinu. Protestujúci Slováci niesli transparenty proti „katovi našich predkov“ s odkazom „Ďakujeme za trójskeho koňa maďarskej iredenty"… Počas roku 1704 povstalci ovládali celé územie dnešného Slovenska a Sedmohradska. Turčianska stolica poukázala na fakt, že proti Rákocziho zákonom a nariadeniam sa na rozdiel od habsburských nedá protestovať; dvoch vyslancov z Turca na sneme v Onóde nechal popraviť a obvinil ich z rozvracania uhorskej revolúcie…
 • 2006: august – protislovenské prejavy na futbalových štadiónoch v Budapešti s transparentmi „Slota musí zomrieť…“ (Jan Slota must die. Fuck Slovakia!) a „Slováci sú naši otroci“
 • 2006: v septembri vyhostilo Slovensko zo svojho územia šéfa iredentistického Mládežníckeho hnutia 64 žúp (pôvodný počet územno-správnych jednotiek v bývalom Uhorsku) Lázsloa Toroczkaia a na päť rokov mu SR zakázala vstup na naše územie; demonštratívne podujatie a organizovanie tlačovej besedy pred slovenským ministerstvo vnútra nemalo povolenie. Mládežnícke hnutie 64 žúp chcelo demonštrovať v čase zvýšeného napätia medzi Slovenskom a Maďarskom, pričom dôvodom protestu mal byť vstup SNS do vlády, čo bol zásah do vnútorných záležitostí SR. Hnutie 64 žúp v programe hovorí o Veľkom Maďarsku ako o svojom jedinom a konečnom cieli…
 • v Budapešti hnutie 2. septembra 2006 protestovalo pred budovou slovenského veľvyslanectva s cieľom upriamiť pozornosť maďarskej verejnosti na "neudržateľnú" situáciu v súvislosti s protimaďarskými incidentmi na Slovensku; išlo o doteraz kontroverznú výpoveď Hedvigy Malinovej, ktorú mali údajne zbiť slovenskí nacionalisti v parku, keď telefonovala po maďarsky a na blúzku jej mali napísať text „Maďari za Dunai“… Malinová nakoniec na podklade analýz čelila obvineniu z krivej výpovede, milosť jej udelil prezident Andrej Kiska v roku 2014 (niekoľko nezrovnalostí z výpovedí Malinovej: 1. v uznesení Okresnej prokuratúry v Nitre pod značkou 1 Pv 807/2006 sa konštatuje, že vyšetrovaním bolo zistené, že Hedviga na mobilný telefón ňou udaného telefónneho čísla neprijala žiadny hovor a ani hovor neodoslala. 2. jej blúzka bola úplne čistá, hoci tvrdila, že ju v parku zhodili na zem, 3. jeden z dvoch súdnych znalcov (MUDr. Imrich Kónya) tvrdil, že neutrpela žiadne pomliaždenie tváre, nosa ani uší…, 4. vypovedala, že jej ukradli doklady; na druhý deň jej na domácu adresu prišla obálka s dokladmi; písmo na obálke sa zhoduje s Hedviginým písmom a aj DNA pod poštovou známkou…)
 • 2008: až v decembri po niekoľkoročných protestoch a žiadostiach z okolitých štátov budapeštiansky súd rozpustil krajne pravicovú polovojenskú Maďarskú gardu, ktorá Slovensko stále považovala za súčasť Veľkého Uhorska. Garda, ktorá o.i. organizovala aj fakľové pochody k výročiu Trianonu, bola organizačne napojená na stranu Jobbik
 • 2009: súkromná snaha maďarského prezidenta László Sólyomyho provokatívne odhaliť v Komárne sochu zakladateľa uhorského štátu kráľa Štefana-Vojku (do Komárna neprišiel, pretože Slovensko mu diplomatickou nótou odoprelo vstup pre bezpečnostné riziko, a tak sa na moste, na štátnej hranici otočil späť do Maďarska); na porovnanie: v Komárne nevedeli niekoľko rokov nájsť vhodné miesto pre súsošie sv.Cyrila a Metoda…
 • 2009: Maďarský socialistický premiér Gordon Bajnai prirovnal vládnu stranu SNS k maďarskej extrémistickej strane Jobbik. Maďarský premiér vyhlásil, že je neprijateľné, aby v ktorejkoľvek maďarskej vláde dostala miesto extrémistická strana Jobbik, podobajúca sa SNS. Išlo o neprimeraný zásah do vnútorných záležitostí SR
 • Premiér Bajnai označil novelu zákona o štátnom jazyku za „jedovatý zub, ktorý je treba vytrhnúť“
 • 2010, marec: maďarský prezident László Sólyom počas návštevy vojvodinského Nového Sadu (Srbsko) uviedol, že "Nestačí preklad srbských učebníc do maďarčiny, treba povoliť, aby na školách mohli použiť aj maďarské učebnice. Maďari by sa mali štátny jazyk učiť ako cudzí jazyk nielen v Srbsku, ale aj v Rumunsku a na Slovensku“…
 • 2010, máj: premiér Orbán presadil novelu zákona o udeľovaní dvojakého občianstva Maďarom žijúcim v zahraničí; kontroverzná norma umožňuje Maďarom zo susedných štátov získať maďarské občianstvo bez toho, aby pred tým žili v Maďarsku. Podľa šéfa kabinetu národnej politiky Jobbiku Istvána Szávaya „prijatím zákona o dvojakom občianstve, popri vyhlásení výročia Trianonu za pamätný deň, parlament splatil dlh niekoľkých desaťročí.“ Podľa neho ide o „dôležitý, užitočný a historický zákon.“ V septembri 2014 Ústavný súd SR zamietol návrh skupiny 30 poslancov o neústavnosti slovenského zákona o štátnom občianstve, ktorými slovenský parlament reagoval na exteritoriálnu normu
 • 2011: prijatie novej ústavy Maďarska. Monitorovací výbor Parlamentného zhromaždenia Rady Európy sa 26. marca 2011 rozhodol požiadať Benátsku komisiu o vypracovanie stanoviska k prijatej ústave., ktorá má viaceré kontroverzné ustanovenia… Odkaz na „historickú ústavu“ je prejavom spochybnenia viacerých medzinárodných zmlúv, ktorými je Maďarsko viazané, napr. aj usporiadaním pomerov po II.svetovej vojne. Maďarsko totiž tzv.ľudovodemokratickú, komunistickú ústavu z roku 1949 neuznáva, vyhlásilo ju dokonca za neplatnú (Ex tunc). Ústav nadväzuje na horthyovské Maďarsko (vracia sa k stavu spred 19.marca 1944…), kedy bola južná časť územia Slovenska anektovaná Maďarskom v dôsledku Viedenskej arbitráže… V Preambule je aj iredentistická pasáž o zachovávaní jednoty maďarského národa „roztrhnutého v búrkach ostatného storočia“… Maďarsko si exteritoriálne taktiež kontroverzne a neštandardne proti medzinárodným zvyklostiam vyhradilo právo starostlivosti o svoje menšiny žijúce v iných štátoch ústavnou dikciou, že „Maďarsko je zodpovedné za osud Maďarov žijúcich mimo jeho hraníc.“ Takúto zodpovednosť za ochranu menšín majú predovšetkým domáce štáty, čo skonštatovala v námietkach aj Benátska komisia. Tá zároveň skonštatovala, že nie je na maďarských orgánoch, aby rozhodovali o tom, či Maďari žijúci v iných štátoch majú mať kolektívne práva alebo vytvárať ich vlastné samosprávy… Na rozdiel od slovenskej konštrukcie a prepojení štátneho jazyka na právo menšín používať svoje jazyky v úradnom styku, maďarská ústava v Článku H, ktorý upravuje ochranu maďarského jazyka ako oficiálneho jazyka krajiny, neobsahuje ústavné záruky na ochranu jazykov národnostných menšín… Slovensko počas Radičovej vlády reagovalo neskoro, až ex post, aj to na nátlak opozície (SNS, Smer-SD). Poslanci za SNS pripravili a navrhli prijatie primerane ostrej reakcie cez Uznesenie NR SR. Na nátlak SNS nakoniec k tomuto návrhu koaliční poslanci pripravili cez Zahraničný výbor miernejšiu, bezzubú, verziu.  (v záverečnom slove minister zahraničia Mikuláš Dzurinda zdôraznil nič nehovoriacu pasáž, že Slovensko je štátom nielen právnym, ale aj takým, ktorý buduje výsostne na princípe individuálnych práv. Zároveň sa nečakane poďakoval aj poslancom za SNS v presvedčení, že „aj ich aktivita bola vedená dobrým úmyslom.“ Predkladateľa, predsedu poslaneckého klubu za SNS (R.Rafaj) vyzval, aby hlasovali za text zahraničného výboru… lebo je „trošku prebrúsenejší“… Ján Slota (SNS) označil novú maďarskú ústavu za nástroj na zrušenie Trianonu…
 • 2012: Udelenie štátneho vyznamenania Radu maďarskej cti Ilone Tamásovej, bývalej učiteľke zo Slovenska Viktorom Orbánom. Tamásová požiadal o dvojaké občianstvo v Maďarsku napriek tomu, že tým pádom stratila slovenské. Orbán vyznamenanie zdôvodnil, že sa „v ťažkých časoch postavila na stranu maďarstva“…
 • 2012: premiér Viktor Orbán za jeden z najvýznamnejších úspechov svojej vlády označil skutočnosť, že "90 rokov po Trianone dostali späť maďarské občianstvo státisíce zahraničných Maďarov"…
 • 2014: v Dunajskej Strede sa objavil billboard strany Hnutia za lepšie Maďarsko – Jobbik v kampani maďarských parlamentných volieb, umiestnený provokatívne v centre mesta; išlo exteritoriálny dosah maďarského zákona o dvojakom občianstve, keďže veľkoplošná reklama propagovala slovenského štátneho občana vo voľbách do maďarského parlamentu. Strana Jobbik už vo februári toho roku robila v D. Strede míting pre svojho kandidáta, slovenského občana Pétera Palléra
 • 2015: maďarský politik István Szávay (Jobbik) si otvoril prijímaciu kanceláriu v centre Dunajskej Stredy. Predseda NR SR Peter Pellegrini vyzval Szávaya, aby kanceláriu zrušil. Pohrozil mu aj pokutou od 600 do 3500 eur. Maďarský poslanec exteritoriálnu aktivitu nezrušil…
 • 2019, máj – maďarské provokácie proti odhaleniu busty Ľudovíta Štúra v Štúrove
 • 2019 – 9.septemberkvalifikačný zápas Maďarsko – Slovensko v Budapešti v boji o EURO 2020 poznačila napätá atmosféra, iredentistické heslá a pokriky

ETNICKÉ FAKTY

■ Etnické zloženie a asimilácia Slovákov v Maďarsku po oku 1920

V  roku 1920 bolo v Maďarsku 142 tisíc osôb so slovenským materinským jazykom. Ďalších 257 tisíc osôb po slovensky vedelo na nejakej úrovni (takéto osoby maďarská asimilačná prax označovala za „Maďarov ovládajúcich slovenský jazyk“… Spolu je to 400 tisíc Slovákov. Toto číslo je minimálne, nakoľko Slováci v Maďarsku často čelili priamym aj nepriamym, prirodzeným aj úradným tlakom na zmenu svojej národnosti. Aktuálne je v Maďarsku len asi 18 000 Slovákov. Za 100 rokov je to zdecimovanie z úrovne 100% na 4,5%, čo je na úrovni genocídy.

Na porovnanie: Na území Slovenska bolo v roku 1920 asi 650 tisíc Maďarov. Aktuálne sa k maďarskej národnosti hlási 450 – 500 tisíc Maďarov. Z úrovne 100% je to pokles na úroveň 72%. Vidíme markantný rozdiel vo vývoji počtu slovenskej menšiny v Maďarsku a maďarskej na Slovensku. Dokazuje to pokračovanie asimilačných tlakov v Maďarsku a naopak životaschopnosť maˇadrského etnika na Slovensku.

Trianon_percent pokles Maďarov a Slovákov-porovnanie

■ Asimilačná štatistika Slovákov na území Maďarska:

V roku 1900 bola najväčším „slovenským“ mestom Budapešť, v ktorej žilo 100 000 Slovákov. Druhým najväčším mestom bola Békešska Čaba (asi 28 000 Slovákov). Na území medzi Budapešťou a dnešnými slovenskými hranicami žili ešte v roku 1880/1890 asi v polovici obcí Slováci, vo viacerých oblastiach tvorili vyše 50 % alebo dokonca 100 % .

Podľa sčítania žilo v Maďarsku v roku 1920: 141 882 Slovákov + 257 294 „Maďarov“ ovládajúcich slovenský jazyk (spolu 399 176 osôb). Pri ďalších sčítaniach sa prejavuje hrozivý pokles:

1930: 104 819 Slovákov

1941: 75 920 Slovákov (materinský jazyk; v hraniciach dnešného Maďarska)

1945-1949: Maďarsko opustilo 71 969 Slovákov, z toho 7783 ilegálne, 4230 pred výmenou obyvateľstva, zvyšok v rámci výmeny obyvateľstva

1949: 25 988 Slovákov (materinský jazyk)

1990: 10 459 Slovákov; 12 745 osôb so slovenským materinským jazykom; 68 852 osôb ovládajúcich slovenský jazyk

2001: 17 693 Slovákov; 11 816 osôb so slovenským materinským jazykom; 18 056 osôb ovládajúcich slovenský jazyk

Maďarov na Slovensku malo žiť v roku 1921 asi 637 000. V roku 1950, po výmene obyvateľstva to bolo 354 000 osôb. Dnes je ich 458 000 (2011).

Trianon_asimilácia Slovákov v Maďarsku_pokles obyvateľstva_štatistika

Fámy o asimilácii Maďarov na Slovensku

Po roku 1990 klesá prirodzený prírastok obyvateľov Slovenskej republiky. Ukazovateľom je aj prirodzený prírastok. Kým v roku 1990 to bolo 25 370 osôb, v roku 201ž už iba 5 206. Aj celkový počet obyvateľov SR oproti predchádzajúcemu vývoju stagnuje. V roku 1991 malo Slovensko 5,274 mil obyvateľov, v roku 2001 to bolo 5,379 a v roku 2011 vidieť len mierny medzidesaťročný nárast na 5,397 mil obyvateľov. Fakt je taký, že stagnuje alebo klesá aj počet obyvateľov, hlásiacich sa k Slovákom.

Porovnanie Slovákov a Maďarov podľa národností

Podľa sčítania obyvateľstva (2001) tvorili Slováci percentuálne 85,8% z celkového počtu obyvateľov. Pri sčítaní o desať rokov (2011) podiel Slovákov poklesol na 80,7%, teda o päť percentuálnych bodov! (faktor podľa národnosti)

Maďarská menšina na počte obyvateľstva SR podiel 9,7%, o desať rokov (2011) to bolo 8,5%. Išlo o pokles o 1,2 percentuálneho bodu (podľa národnosti). Podobné trendy a výsledky sú aj v kategórii „podľa materinského jazyka“. Vidieť, že časť obyvateľstva sa prirodzene hlási k Slovákom (zisk +1,2%) ak porovnáme hodnotu podľa jazyka k hodnote podľa národnosti. Maďari na Slovensku naopak zaznamenali väčší podiel podľa materinského jazyka (9,4%, 2011) k hodnote podľa národnosti (8,5%). Tam majú úbytok -0,9%, čo môžu spôsobovať aj deti z  tzv. zmiešaných slovensko-maďarských manželstiev, čo je férové slobodné rozhodnutie o národnosti. Znamená to, že maďarská menšina skôr inklinuje k materinskému jazyku, ale politicky (národnosťou);  alebo že príslušníci rómskeho etnika najmä na juhu majú síce materinský jazyk maďarčinu, ale sa politicky hlásia k Slovákom. Tak či tak, nie je to úbytok Maďarov.

Slováci-Maďari_etnické zloženie_2001-2011

Historické pomaďarčovanie Slovákov

Ako pomaďarčiť Slovákov prepracoval aj odrodilec, pôvodom Slovák, Vojtech (Béla) Grűnwald v spise Félvidék (1878): „Budúcnosť uhorského štátu je zabezpečená len vtedy, ak sa Uhry pretvoria na jednojazyčný štát maďarský. To sa docieli silou a výlučným panstvom Maďarov.“ Pomaďarčený Vojtech Grűnwald potvrdil pravidlo, že poturčenec je horší od Turka: „…slovenský vzdelanec musí hovoriť po maďarsky, po maďarsky myslieť, cítiť, inak je nevlastenec, vlastizradca. So Slovákmi sa vyrovnať alebo ich získať pre seba nie je možné, na nich platí jediný, k cieľu vedúci prostriedok: vyhubiť.“ Potvrdil aj politiku cielenej asimilácie: „Ak chcú Maďari žiť, musia sa posilňovať a rozmnožovať asimiláciou cudzích živlov.

Staré praktiky odrodilcov platné aj v súčasnosti

Čech, Karel Kálal opísal čo spôsobujú maďarské školy, učiace slovenskú mládež:

 • hanbiť sa za materinský jazyk
 • na vlastný národ hromžiť, nenávidieť ho, prenasledovať ho, a keď sú potom títo odrodilí synovia národa v úradoch
 • za denucovanie a prensledovanie svojho národa sú odmeňovaní sinekurami, vyššími úradmi, koncesiami

Podľa Kálala „prenasledovať svoj národ – to je podmienkou kariéry“. (zdroj: Maďarizácia – obraz slovenského utrpenia, 1900, 1908 a 1930. In: Eko-konzult, 2006, ISBN 80-8079-047-7).  Viac ako storočný postreh pomerov, žiaľ, platí na odrodilcov a karieristov aj v súčasnosti…

Paralely tlakov na odnárodňovanie

Slováci sú dlhodobo atakovaní s politickými koncepciami politického národa, alebo integračným konceptom, ktorý prekračuje ale aj potláča ich národné sebavedomie, identitu aj štátnosť:

 • v ére Uhorska to bola asimilačná koncepcia (veľko)maďarskej štátnej idey, že všetci obyvatelia v Uhorsku sú Maďari,
 • v ére spoločného štátu, najmä počas predvojnovej ČSR to bola štátna doktrína jednotného československého národa,
 • v súčasnej ére EÚ sme vystavení tlakom na prevzatie európskej identity

Jediným riešením pre Slovensko je trvalá, systematická, koncepčná a diplomatická aktivita na zabezpečenie južnej hranice, celistvosti územia republiky s efektívnou aj preventívnou elimináciou maďarského šovinizmu, iredenty a historického revizionizmu. To sa dá dosiahnuť posilňovaním slovenského vlastenectva na jednej strane a na druhej vyvodzovaním zodpovednosti za úklady proti slovenskej štátnosti a ústavnej nedeliteľnosti územia Slovenskej republiky.

(inp2020, -rr-)

Vysvetlivky:

 1. Ide o mierovú zmluvu, uzatvorenú vo Versailles 28. júna 1919, ktorá vstúpila do platnosti 10. januára 1920. Bola výsledkom šesťmesačného rokovania na Parížskej mierovej konferencii, ktorá oficiálne ukončila prvú svetovú vojnu medzi Ústrednými veľmocami a štátmi Dohody.

 

Kategórie: Nezaradené |